Sommertur

med “Svanen” til Mariager 11. juni

11. juni havde vi i samarbejde med Glyngøre og Skive marineforeninger samt Danmarks Samfundet, veteranerne og Skive lystfiskerforening arrangeret en sommer tur.

Turen startede i Nykøbing med kaffe og rundstykker afg. Kl 09:00 til Glyngøre og Skive for opsamling. Vi havde en time på havnen i Hobro hvor vi besøgte værftet og så de gamle træskibe der er til reparation, ligeledes kopien af krydstoldjagten som skal søsættes 1 juli i forbindelse med træskibs træffet i Hobro. 

Vi sejlede med  ”Svanen”  til Mariager. En skøn tur ud gennem fjorden. Vel ankommet til Mariager hvor der var havnefest, spadserede vi til ”Postgården” hvor menuen var kalvesteg og is dessert.

På hjemvejen var Jørgen guide omkring på de små veje, Jørgen er stedkendt på egnen og vi fik set og hørt en del vi ellers ikke kommer forbi i hverdagen.

17:30 var vi tilbage i Nykøbing og alle havde haft en god dag.

 

Generalforsamling 

Morsø Marineforening – Onsdag den 8. februar 2023

33 tilmeldte, 31 mødte op til den årlige generalforsamling onsdag, d. 8. februar. Efter den rituelle flaghejsning og Kong Kristian var der uddeling af nåle m.v. 

Dirigenten blev som sædvanlig Per Toftum, og efter han konstaterede generalforsamlingen var lovlig afgav Lejf sin beretning.

Beretningen var en gennemgang af årets gang i foreningen, og særlige bemærkninger faldt om Morsø Marinforenings deltagelse i afvikling af  sendemandsmødet 2022 i Løgstør og aktive del i genopstandelse af marineforeningen i Løgstør. Det sidste tilsluttede Per Toftum sig. Beretningen enstemmig vedtaget.

Troels fremlagde et pletfrit regnskab, som blev enstemmigt godkendt. Bent F. Nielsen havde fremsendt forslag om ændret anvendelse af foreningens midler, så en større del blev anvendt til billiggøre aktiviteter. Bestyrelsen fremhævede, at det nuværende niveau – som er øget – var passende. 5 stemte for og 20 imod Bents forslag, så nuværende praksis fastholdes. Kontingentet blev fastsat uændret til 300 kr. trods betalingen til landsforeningen er sat op med 10 kr.

Under punktet valg til bestyrelsen modtog Anton og Povl ikke genvalg. Troels blev genvalgt kasserer, Henri genvalgt, og nyvalgt blev Peter Laustsen og Kim Hyldig. Benny Rimmer genvalgt suppleant og nyvalgt suppleant blev Jan Mailfart. Jørn Balch genvalgt revisor og nyvalgt blev Anton Toft.

Under punktet sendemænd havde Bent F. Nielsen foreslået, at der skulle sendes 4 i stedet for bestyrelsens forslag om 2 bestyrelsesmedlemmer. Bent mente det var vigtigt at sende 4, da nye tiltag blev fremlagt på møderne. Bestyrelsen fremhævede, at der på de sidste 2 generalforsamlinger har været kritik af høje udgifter, og at kommende møde på Ærø vil blive endnu dyrere. Bestyrelsens forslag med kun 2 bestyrelsesmedlemmer godkendt.

Der var genvalg på øvrige poster som flaggaster lodhiver m.v., og efter dirigentens og formandens tak til forsamlingen gik man over til den alvorlige del af mødet nemlig
skafningen. Menuen var den sædvanlige, nemlig kogt torsk og dansk bøf til de  frafaldne, som efterhånden er halvdelen af forsamlingen, men alle var tilfredse. Den gode servering blev skyllet ned med dronningens skål.

Anton

P.S. Som det fremgår af ovenstående er jeg nu udtrådt af bestyrelsen, og som følge  heraf er dette det sidste Nyhedsbrev fra min side. Tak til læserne med ønsket om  god vind fremover.

 

Sidste nyt fra Morsø Marineforening…

Generalforsamling 

Morsø Marineforening – Onsdag den 8. februar 2023 kl. 18:00

1. Valg af dirigent: 

2. Formandens beretning: 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2022.

4. Indkomne forslag: Skal være formanden i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen.

a.Budget 2023: Der udarbejdes normalt ikke budget.

b.Fastsættelse af kontingent for 2024: Uændret 300 kr.

5. Valg af bestyrelse:

a: Formand Leif Petersen: Ikke på valg.

b: Næstformand Anton K. Toft: På valg – modtager ikke genvalg.

c: Kasserer Troels B. Kobbernagel: På valg – modtager genvalg.

d: Sekretær Poul Back: På valg – modtager ikke genvalg.

e: Bestyrelsesmedlem Henri Hein: På valg – modtager genvalg.

f: Bestyrelsesmedlem Ole Kobæk: Ikke på valg.

g: Bestyrelsesmedlem Erik A. Sørensen; Ikke på valg.

Suppleant: Benny R. Andersen – på valg 

6. Valg af revisorer: Nuværende Jørn Balch og Per Laustsen.
Revisorsuppleant:

7. Valg af 2 ikke-bestyrelsesmedlemmer til Sømændenes Hjælpekasse:
    Nuværende: Niels Saaby og Tommy Nielsen.

8: Valg af sendemænd: Bestyrelsen indstiller at kun formand og kasserer deltager.

9: Flaggaster: Nuværende Keld Toft og Vagn Pedersen.
    Suppleant Erik Nielsen

Bådsmand og lodhiver: Lars Østergaard og Bent Nielsen.

10. Eventuelt: 

 

Formandsbrev:

Marinestuen

Der har over efteråret været en dialog med kommunen som jo er vores udlejer. Vi har fået tilladelse til at fjerne en skillevæg således at vi få et større sammenhængende lokale.
Vi hat pt. I gang, lokalet er ryddet, vi mangler frivillige handy folk. Hvis nogen har lyst ( og evner)
Til at give en hånd med i projektet er alle velkomne, Der ligger tilmeldingsliste i marinestuen eller ring til Poul eller Lejf.
Lejf
Nytårskur
4 januar afholdt vi nytårskur i marinestuen, vi var 35 glade gaster til bords , med sild, rådyrpølse, små lune retter, tun mus og ostebord fra Thise mejeri. En rigtig hyggelig eftermiddag. Test:Jesper

Lejf

Generalforsamling

Morsø Marineforening afholdt 5. februar den årlige generalforsamling.
Arrangementet blev afholdt i god ro og orden, foreningen er i god vækst vi er pt 98 medlemmer.
Menuen var som vanlig, kogt torsk med alt hvad der dertil høre. Vi tilgodeser også dem der ikke er til fisk, de blev serviceret med dansk bøf.
Anton Kirk Toft blev indvalgt i bestyrelsen i stedet for Jens Peter Vad, som havde valgt at trække sig.  Anton er på efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som næstformand, og indtræder som redaktør af Nyhedsbrevet.
Der blev uddelt medlemsemblemer  1 x 25 år og et x 70 års tegn til kristen Kusk, det er lang tid at være medlem.
Der blev uddelt emblem for tjeneste år i marinen. 1 x 40 år og 2 x 50 år.
Vi må jo nok erkende at gennemsnitsalderen trykker selvom der er yngre medlemmer der kommer til.

Lejf

Kresten Kusk modtog på årets generalforsamling 70 års medaljen for indkaldelse til søværnet.

kkusk

Slopsalg

Erik Bøf har overtaget slopsalget
Inventarlister og priser er at se i marinestuen
Henvendelse til Erik på tlf. 2144 8938 eller i marinestuen.

Runde dage
Svend Åge Dybdal  28-1-2020    90 år
Carsten Krathus     17- 2-2020    80 år

Fremtidige aktiviteter
14 – 28 marts har vi  fortsat 3 halve i marinestuen
Fredag 17. marts afholder vi medhjælper fest med stegt flæsk og persillesovs Kl 18:00

Lejf

Distriktsmødet

Søndag den 1. marts

I år var det vores tur til at klare værtskabet for det årlige distriktsmøde. Alle distriktets foreninger var mødt frem, og vi var i alt 34 deltagere i mødet. De respektive lokalforeninger fremlagde deres aktiviteter, og man må sige forskelligheden trives. Her var alt for juletræ for børn til fregatskydning. Foreningernes medlemstal var stabile, hvilket blandt andet skyldes en bredere rekruttering af medlemmer uden direkte relation til det maritime, men med en interesse. De enkelte foreninger har ifl. Vedtægternes deres egen suveræne politik på området. Dagen forløb vel, og der var genvalg til både Per Toftum og Hans Peter Kokholm. Mødet sluttede med spisning, og både humøret og vejret artede sig vel.

Anton